S čím pomůžeme

Cílem Občanské poradny je zvyšování schopností lidí samostatně řešit své problémy a předcházet jejich vzniku.

Co můžeme poskytnout

 • bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní občanské poradenství;
 • kontakty na státní i nestátní instituce;
 • kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc;

Nezávislost = znamená, že služby poradny jsou lidem poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích.
Nestrannost = znamená, že služby poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu, bez předpojatosti, zaujatosti, předsudků, bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
Diskrétnost = umožňuje lidem vystupovat anonymně. Veškeré informace o uživateli služby a o tom, že poradnu navštívil nebudou předány, bez výslovného souhlasu uživatele, nikomu mimo poradnu.
Individuálně zaměřená podpora = znamená, že služba vychází z individuálně určených potřeb uživatele. Poradce k uživateli přistupuje vždy tak, aby respektoval jeho individualitu, důstojnost, základní lidská práva a svobody.
Služba je poskytována tak, aby uživatele podporovala při vlastním zvládání problému.

Komu můžeme pomoci

Občanská poradna poskytne rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami. Dětem, osobám s mentálním a kombinovaným postižením může Občanská poradna Petra Michka poradit jen prostřednictvím jejich zástupců. Jak nás můžete kontaktovat: Na Občanskou poradnu se můžete obracet v návštěvní době osobně, telefonicky, písemně (dopisem nebo emailem). Pokud se nemůžete dovolat, znamená to, že se věnujeme klientům, kteří přišli osobně. Volání proto opakujte. Občanská poradna vám může poskytnout poradenství, pokud komunikujete verbálně v českém jazyce na úrovni, která je k poradenskému rozhovoru potřeba, nebo si zajistíte tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který rozhovor umožní.

Před zahájením rozhovoru

Před zahájením rozhovoru vás poradce informuje o podmínkách poskytování poradenství. Podmínky poskytování poradenství jsou vyvěšeny na internetu poradny. Pokud souhlasíte se všemi podmínkami, se kterými jste seznámeni, uzavíráte s poradnou ústní dohodu o poskytování služby. Okamžikem uzavření dohody se stáváte uživatelem služby. Poradna s vámi neuzavře dohodu o poskytnutí služby, pokud žádáte jinou službu, než poradna poskytuje nebo pokud poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby. Poradce s vámi může přerušit jednání, pokud se chováte k pracovníkům poradny agresivně nebo jste pod vlivem alkoholu nebo drog. Práva uživatele služby: Jako uživatel služby máte právo na ochranu soukromí, důstojnosti, dobré pověsti a jména. Všechno co poradci sdělíte, je důvěrné. Máte právo získat věcné, správné informace a návrhy vedoucí k řešení vašeho problému. Máte právo zvolit si z některé navrhovaných řešení nebo se rozhodnout, že navrhované řešení nevyužijete a poradce vás ve vašem rozhodnutí respektuje. Máte právo rozhovor ukončit kdykoli bez udání důvodu. Máte právo se na poradnu znovu obracet. Ochrana osobních údajů : Poradce po rozhovoru zpracovává o každém případu záznamový arch, který slouží výhradně pro potřeby poradny a je s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poradna vám garantuje, že záznamové archy nejsou předávány mimo prostor organizace. Máte právo do svého záznamového archu nahlížet. 

Oblasti činnosti občanské poradny

 1. Informace a orientace v síti dávek a služeb.
 2. Pracovně-právní vztahy, zaměstnanost a nezaměstnanost (pracovní smlouva, změny a zánik pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr, zaměstnanost, nezaměstnanost)
 3. Pojištění (pojistné na sociálním zabezpečení, dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění)
 4. Rodinné a partnerské vztahy (vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči, dětmi a ostatními příbuznými, výživné, partnerské vztahy)
 5. Bydlení (bydlení v bytě na základě vlastnického a spoluvlastnického práva, bydlení na základě nájemní smlouvy, věcné břemeno)
 6. Majetkoprávní vztahy a náhrada škody (vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná břemena, ostatní práva k věcem cizím, závazkové právo smluvní, závazkové právo mimosmluvní)
 7. Finanční a rozpočtová problematika (daně a poplatky, problematika zadlužování občanů, rodinný a osobní finanční rozpočet)
 8. Školství a vzdělávání (systém školství, práva a povinnosti účastníků vzdělávacího procesu)
 9. Zdravotnictví (práva a povinnosti pacientů, psychiatrická péče, péče v dětských centrech)
 10. Ochrana spotřebitele (smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele)
 11. Veřejná správa (činnost veřejné správy: stavební právo, matriční právo, ochrana osobních údajů; správní řízení: řízení v prvním stupni, opravné prostředky řádné a mimořádné)
 12. Občanské soudní řízení (řízení v prvním stupni, opravné prostředky řádné a mimořádné, exekuční řízení dle exekučního řádu, výkon rozhodnutí, způsobilost k právním úkonům)
 13. Trestní právo (trestní právo hmotné, trestní řízení)